โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
 เข้าสู่ระบบ - สมัครสมาชิก  
 
 
 
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง  
โครงสร้างหลักสูตรการเรียนการสอน  
ประถมศึกษาชั้นปีที่ 1   ปีการศึกษา 2553 

  

รายวิชา/กิจกรรม เวลา หน่วยกิต
สาระพื้นฐาน    
ท11101  ภาษาไทย  200 5
ค11101  คณิตศาสตร์  200 5
ว11101  วิทยาศาสตร์  80 2
ส11101  สังคมศึกษาฯ    80 2
ส11102  ประวัติศาสตร์  40 1
พ11101  สุขศึกษาพลศึกษา  80 2
ศ11101  ศิลปศึกษา 80 2
ง11101  การงานอาชีพฯ  40 1
อ11101  ภาษาอังกฤษ  40 1
รวม 840 21
สาระเพิ่มเติม    
อ11201  ภาษาอังกฤษฟัง พูด  40 1
รวม 40 1
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
กิจกรรมแนะแนว 30
กิจกรรมลูกเสือ 40
กิจกรรมชมรม 40
กิจกรรมจิตสาธารณะ 10
รวมเวลาเรียน 1,000  Online: 1 Visits: 80,600 Today: 50 PageView/Month: 2,117