26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

 26 มิถุนายน "วันต่อต้านยาเสพติดโลก"

สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ
ได้ลูกหลานกับคืน
"ร่วมปกป้องลูกหลาน......
ให้ห่างไกลยาเสพติด"