ยินดีต้อนรับเข้าสู่...โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง WELCOME TO PHRAMAEMAREEPHRAKANONG SCHOOL.

ประวัติ

โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง ก่อตั้งข้ึนเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2495 โดยบาทหลวงการ์โล เดลลาโตร์เร ผซู้่ึงต้งัจุดประสงค์
ในการก่อต้งัโรงเรียนเพื่อใหโ้รงเรียนเป็นสถานที่ใหก้ารศึกษา อบรมแก่เด็กและเยาวชนท้งัดา้นร่างกายและ
จิตใจ เมื่อเริ่มก่อต้งัโรงเรียนเป็นอาคารเรือนไม้2 ช้นั 1 หลงั และไดม้อบให้นายชชั นาคะทตั เป็นผูร้ับ
ใบอนุญาตตามใบอนุญาตเลขที่ 19/2495 ให้ชื่อโรงเรียนวา่ “โรงเรียนธิดาพิทยาคม” ใชอ้กัษรยอ่ วา่ “ธพ”
ตามใบอนุญาตเลขที่ 440/2495 และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เปิ ดท าการสอน ตาม
ใบอนุญาตเลขที่14/2495 ในระดบั ช้นั ประถมศึกษาปีที่1 ถึง ระดบั ช้นั มธัยมศึกษาปีที่3 นางสาวอรวรรณ
จิตอ าไพ เป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 42 คน ครู 4 คน
ปี พ.ศ. 2498 นายวโิรจน์กิจบุญชู เป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 104 คน ครู 5 คน
ปี พ.ศ. 2499 วันที่ 29 ตุลาคม 2499 โรงเรียนได้เปลี่ยนเจ้าของโดยนายชัช นาคะทัต ได้โอน
กิจการท้งัสิ้นให้แก่นางสาวมณฑา ระดมกิจ ตามใบอนุญาตให้เป็นเจา้ของโรงเรียนเลขที่92/2499 เมื่อวันที่
21 พฤศจิกายน 2499 มีนายวโิรจน์กิจบุญชูเป็นครูใหญ่ตามใบอนุญาตเลขที่80/2499ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน
2499 วันที่ 15ธันวาคม 2499 ได้ขอลดช้ันเรียนจากมธัยมปีที่3ลงเหลือเพียงเปิดสอนถึงช้ัน ป.4 ตาม
ใบอนุญาตเลขที่ 7/2499 นักเรียนจ านวน 115 คน ครู 5 คน
ปี พ.ศ. 2502 นางสาวสา ลีพุฒตาลศรีเป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 192 คน ครู 6 คน
ปี พ.ศ. 2503 นางสุริยา วบิูลยว์งศ์ เป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 165 คน ครู 7 คน
ปี พ.ศ. 2504 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒั นาการศึกษาแห่งชาติผรู้ับใบอนุญาต ไดข้อขยายช้นั
เรียนเพิ่มปีละช้นั คือปีการศึกษา 2504 เปิดช้นั ประถมศึกษาปีที่5 ตามใบอนุญาตเลขที่403/2504ลงวนั ที่16
มิถุนายน 2504 ปีการศึกษา 2505 เปิดช้ันประถมศึกษาปีที่6 ตามใบอนุญาตเลขที่574/2505 ลงวันที่ 30
พฤษภาคม 2505 และปีการศึกษา 2506 เปิดสอนช้นั ประถมศึกษาปีที่7 ตามใบอนุญาตเลขที่533/2506ลง
วันที่ 10 กรกฎาคม 2506 และได้รับอนุญาตสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนตามใบอนุญาต เลขที่ 718/2504
ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2504 นักเรียนจ านวน 185 คน ครู 7 คน
ปีพ.ศ. 2505 กรมวิสามัญได้อนุมัติแบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนตามใบอนุญาตเลขที่
4066/2505ลงวนั ที่5 เมษายน 2505 ปีน้ีไดข้ออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก“ธิดาพิทยาคม” เป็ น “พระแม่
มารีพระโขนง” ตามใบอนุญาตเลขที่ 364/2505และใชอ้กัษรยอ่ วา่ “พ.ม.ข” ตามใบอนุญาตเลขที่ 515/2505
ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2505 นักเรียนจ านวน 260 คน ครู 7 คน
ปีพ.ศ. 2507 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมตัิแบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนตามใบอนุญาตที่
0705/9869 และอนุญาตให้ขยายห้องเรียนที่อาคารเรือนไม้เดิม รวมเป็ นมีห้องเรียน 10 ห้องขนาดความจุ
นักเรียนสูงสุดไม่เกิน 395คน ตามใบอนุญาตเลขที่411/2509ลงวนั ที่7 สิงหาคม 2507 นักเรียนจ านวน
367 คน ครู 10 คน
ปี พ.ศ. 2508 ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารคอนกรีตหลังแรกตามใบอนุญาตที่ 665/2508 ลงวันที่
8กนัยายน 2508 ใหร้ับนกัเรียนไดไ้ม่เกิน 620คน นักเรียนจ านวน 422 คน ครู 11 คน
ปีพ.ศ. 2510 นางสาวมณฑา ระดมกิจ ผู้รับใบอนุญาตไดโ้อนกิจการโรงเรียนให้นางสาวโสภา
วีรศิลป์ ตามใบอนุญาตที่ 551/2510 ลงวันที่ 24 มกราคม 2510 นักเรียนจ านวน 705 คน ครู 22 คน
ปีพ.ศ. 2511ไดข้อลดอาคารเรียนเรือนไมช้้นั เดียวจ านวน 2 ห้องเรียนและขอขยายห้องเรียนที่ตึก
2 ช้นั เพิ่มอีกจา นวน 6 ห้องเรียนจึงมีอาคารเรียน 2 หลงัจา นวน 15 ห้องเรียน รับนกัเรียนไดไ้ม่เกิน 810คน
ตามใบอนุญาตเลขที่ 157/2511 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2511 นักเรียนจ านวน 725คน ครู 23 คน
ปี พ.ศ. 2513 ได้รับอนุญาตแบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนใหม่อีก 1 หลังเป็นอาคารเรียน
คอนกรีต 2 ช้นั ตามใบอนุญาตเลขที่0705/47ลงวนั ที่12 มีนาคม 2513 นักเรียนจ านวน 812 คน
ครู23 คน
ปีพ.ศ. 2515 ไดข้อขยายห้องเรียนเพิ่มจึงมีห้องเรียนรวม 21 ห้องเรียนรับนกัเรียนไดไ้ม่เกิน 845
คน ตามใบอนุญาตเลขที่ 361/2515 ลงวันที่ 7 เมษายน 2515 นักเรียนจ านวน 827 คน ครู 21 คน
ปี พ.ศ. 2516 นางสาวสุนนั ทา เจียรนยักุล เป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 814 คนครู 20 คน
ปี พ.ศ. 2517 นางสาวพานีนิลเพชร เป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 788 คน ครู 27 คน
ปี พ.ศ. 2518 นางสาวเยาวลกัษ์แกว้จา ลอง เป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 786 คนครู 26 คน
ปี พ.ศ. 2519 นางสาวทิชารัตน์ศรีมณีเป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 708 คน ครู 26 คน
ปีพ.ศ. 2521 ไดร้ับอนุญาตให้ขยายช้นั เรียนอนุบาล1-2 ตามใบอนุญาตเลขที่ 697/2521 ลงวันที่
16 พฤษภาคม 2521 นักเรียนจ านวน 702 คน ครู 25 คน
ปี พ.ศ. 2522 ขอเปลี่ยนแปลงวันหยุดประจ าสัปดาห์จากเดิมวันพฤหัสบดีและวันอาทิตย์เป็ นวัน
เสาร์และวันอาทิตย์ ตามใบอนุญาต เลขที่ 180/2522 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2528 นางสาวอุดมลักษณ์ พุฒ
ตาลศรีเป็นครูใหญ่ นกัเรียนจา นวน 674 คน ครู 25 คน
ปี พ.ศ. 2525 นางสาวโสภา วีระศิลป์ เป็ นผู้รับใบอนุญาตได้โอนกิจการโรงเรียนให้มิสซัง
โรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ โดยให้นางสาวมณี กาญจนานุรักษ์ เป็ นผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตตามหนังสือ
เลขที่366/2525 ลงวันที่ 27 เมษายน 2525 นักเรียนจ านวน 715 คน ครู 25 คน
ปี พ.ศ. 2526 นางสาวเบญจมาศโสภาราษฎร์เป็นครูใหญ่นกัเรียนจา นวน782คนครู 27 คน
ปีพ.ศ. 2527 ไดก้่อสร้างอาคารหลงัใหม่ (อาคารดอนบอสโก) ใช้เป็นอาคารประกอบโดยใชช้้นั
ล่างเป็นโรงอาหาร นักเรียนจ านวน 885 คน ครู 34 คน
ปี พ.ศ.2529 นางสาวจนั ทร์เพญ็ กิจสวสัด์ิเป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 880 คน ครู 38คน
ปีพ.ศ. 2531 นางสาวพชัรีถาวรพยคัฆ์เป็นครูใหญ่ ไดข้อใชห้อ้งเรียนที่อาคาร
ดอนบอสโก 3 ห้อง ขนาดห้องละ 64 ตารางเมตร เป็ นห้องเรียนประกอบการศึกษาจุนักเรียนได้ห้องละ 55
คน และขอเปลี่ยนความจุของห้องเรียนอนุบาลเดิมจ านวน 6 ห้อง ขนาดห้องละ 48 ตารางเมตร ให้จุนักเรียน
ได้ห้องละ 40 คน ปีน้ีจึงมีอาคารเรียน 3 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 2 ช้ัน 2 หลัง และ 3 ช้ัน 1 หลงัรวมมี
ห้องเรียน 24 ห้องเรียนอตัราความจุนกั เรียนสูงสุดไม่เกิน 1,080 คน และได้ขอเปลี่ยนแปลงการเปิดสอน
ระดับก่อนประถมศึกษาเป็น 3 ปีคืออนุบาล 1-3 ท้ังน้ีเพื่อให้สอดคล้องการจัดการศึกษาตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าดว้ยการกา หนดมาตรฐานโรงเรียนอนุบาลเอกชน พ.ศ. 2531 ใบอนุญาตเลขที่กศ.
928/2531 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2536 นักเรียนจ านวน 1080 คน ครู 39 คน
ปี พ.ศ.2535 นางสาวศรีจริน สิมมาลีเป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 1,178 คน ครู 46 คน
 ปีพ.ศ.2537 มิสซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯโดยพระคาร์ดินลั มีชยั กิจบุญชูผรู้ับใบอนุญาตไดข้อ
เปลี่ยนผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตจากเดิมนางสาวมณี กาญจนานุรักษ์เป็ นนางสาวสุปราณี ระงับพิศม์
ใบอนุญาตเลขที่ 1690 เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2537 นักเรียนจ านวน 1,159 คน ครู 48 คน
ปีพ.ศ. 2538ไดร้ับอนุญาตใหใ้ชอ้าคารเรียนตึก5 ช้นั จา นวน 25 ห้องเรียน ขนาดห้อง 8.75×8.00
ตารางเมตร จุนักเรียนได้ห้องละ 55 คน โรงเรียนจึงมีห้องเรียนรวม 30 ห้อง สามารถรับนักเรียนได้สูงสุด
1,650 คน ใบอนุญาตเลขที่ กส 041/2538 วันที่ 1 พฤษภาคม 2538 นักเรียนจ านวน 1,181 คน ครู 46 คน
ปี พ.ศ. 2541 นางสาวสุนีรัตน์ มิตรเจริญถาวร เป็นครูใหญ่ นักเรียนจ านวน 1,207 คน
ครู50 คน
ปี พ.ศ. 2543 พฒั นาห้องสมุดโดยจดั ซ้ือหนงัสือ สื่อเพิ่มให้เพียงพอต่อการใช้งานและถูกตอ้ง
ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาเอกชนต้งัแต่ปีการศึกษา 2543-2547 นักเรียนจ านวน 1,246 คน ครู 52 คน
ปีพ.ศ. 2544 โรงเรียนได้พฒั นาปรับปรุงห้องประกอบการเรียนเพิ่มเติมโดยเพิ่มห้องเรียน
คอมพิวเตอร์อีก 1 ห้องจ านวน 60 เครื่องจึงรวมเป็ นห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 2 ห้อง จ านวนคอมพิวเตอร์ 110
เครื่อง นอกน้นั ยงัไดพ้ ฒั นาดนตรีไทยโดยจดั ตกแต่งห้องใหม่และซ้ือเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องดนตรี
วงปี่พาทยแ์ละซ้ือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายเพิ่มข้ึนจากเดิมซ่ึงใชข้ิมเป็นหลกั นอกน้นัยงัไดจ้ดัซ้ือเครื่อง
ดนตรีสากลข้ึนอีกจา นวนหน่ึง นักเรียนจ านวน 1,260 คน ครู 54 คน
ปี พ.ศ. 2545 เริ่มใช้หลกั สูตรการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน พ.ศ. 2544 จดั ซ้ือเครื่องดนตรีสากลเพิ่ม ซ้ือ
เครื่องฉายวัสดุทึบแสง LCD Projector จดัการฉลองครบรอบ 50 ปีของการก่อต้งัโรงเรียน นกัเรียนจา นวน
1,1116 คน ครู 54 คน
 ปีพ.ศ. 2546 โรงเรียนได้ผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2547 นักเรียนจ านวน1,076 คน
ครู 54 คน
 ปีพ.ศ. 2547 ปรับปรุงหอ้งสื่ออนุบาลเพิ่มหอ้งลูกบอลหรรษา นักเรียนจ านวน 1,030 คน
ครู54 คน
ปี พ.ศ. 2548 ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรฯ ซึ่งใช้ครบ 3 ปี แล้ว นักเรียนจ านวน 968 คน
ครู54 คน
ปีพ.ศ. 2549 โรงเรียนไดข้อขยายช้นั เรียนระดบั มธัยมศึกษาตอนตน้ (มธัยมศึกษาปีที่1-3) ได้
ต้งัแต่ปีการศึกษา 2549 ต้งัแต่วนั ที่31 มีนาคม 2549 ตามใบอนุญาตเลขที่กส 52/2549 นักเรียนจ านวน 997
คน ครู 54 คน โรงเรียนไดข้อเปลี่ยนแปลงระเบียบการโรงเรียนใหม่ได้ต้งัแต่ปีการศึกษา 2549 ตาม
ใบอนุญาตเลขที่กส 53/2549 ต้งัแต่31 มีนาคม 2549 โรงเรียนไดข้อใชเ้ครื่องแบบนกัเรียนหญิงนอกเหนือ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ตามใบอนุญาตเลขที่ กส 54/2549 ต้งัแต่วนั ที่31 มีนาคม 2549 โรงเรียนไดข้อ
เปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนและขอเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพฒั นาคุณภาพการศึกษา ช้นัอนุบาลปีที่
1 ปีละไม่เกิน 9,420 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพฒั นาคุณภาพการศึกษาช้นัอนุบาลปีที่2-3 ปีละไม่เกิน 4,960
บาท ช้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ั -6 ปีละไม่เกิน 4,460 บาท และมธัยมศึกษาปีที่1-3 ปีละไม่เกิน 3,900 บาท โดย
แบ่งเก็บเป็น 2 ภาคเรียน ภาคเรียนละเท่าๆ กนั ตามใบอนุญาตเลขที่กส 224/2549 ต้งัแต่วนั ที่16 พฤษภาคม
2549 โรงเรียนไดซ้้ือเครื่องดนตรีไทย / สากลเพิ่มอีกจา นวนหน่ึง โรงเรียนได้ท าการสอนภาษาจีนเป็ นวิชา
เลือกระดับช้ัน ป.4-ป.6 และเพิ่มเติมระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนขอเปลี่ยนแปลงและขอเก็บ
ค่าธรรมเนียมอื่น ต้งัแต่ปีการศึกษา 2549 ตามรายการระดบั ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา และมธัยม
ตอนตน้ ดงัน้ีค่าอาหารกลางวนั ค่าเครื่องใชแ้รกเขา้ค่าซักฟอกค่ารถรับ-ส่งค่าอาหารเสริม (นม)ค่าตรวจ
สุขภาพนกัเรียน ค่าประกนัของเสียหายค่าห้องเรียนปรับอากาศค่าห้องเรียนคอมพิวเตอร์ค่าเรียนวา่ ยน้า ค่า
ประกนัอุบตัิเหตุและค่าตรวจสารเสพติด โรงเรียนถอนนางสาวโสภา วีระศิลป์ออกจากหนา้ที่ผจู้ดัการตาม
ใบอนุญาตเลขที่ กส 22/2549 วันที่ 22 สิงหาคม 2549
ปีพ.ศ. 2550 โรงเรียนได้ขอเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมการเรียนและขอเก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอนุญาตให้
1. เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนช้นัอนุบาลปีที่1 ปีละไม่เกิน 9,961 บาท
2. เก็บค่าธรรมเนียมอื่นเพื่อพฒั นาคุณภาพการศึกษา (ต้งัแต่วนั ที่16 พฤษภาคม 2549 ช้นั
ประถมศึกษาปี ที่ 1-6 ปีละไม่เกิน 4,460 บาท และช้นั มธัยมศึกษาปีที่1-3 ปีละไม่เกิน 3,900 บาทโดยแบ่งเก็บ
เป็น 2 ภาคเรียนๆ ละเท่าๆ กนั ตามใบอนุญาตที่กส 445/2550 ต้งัแต่วนั ที่16 พฤษภาคม 2550)
นักเรียนจ านวน 1,039 คน ครู 54 คน วันที่ 25-29 มกราคม 2550 โรงเรียนได้รับการประเมิน
คุณภาพมาตรฐานการศึกษาจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผลการ
ประเมินฯ ท้งั 2 ระดบัการศึกษา(ปฐมวยัศึกษาและประถมศึกษา)อยใู่ นระดบัคุณภาพดีมาก
 ปีพ.ศ. 2551โรงเรียนเริ่มใชร้ะบบหอ้งสมุดอตัโนมตัินักเรียนจ านวน 1,070 คน ครู 55 คน
ปีพ.ศ. 2552โรงเรียนเริ่มใชร้ะบบทะเบียนนกัเรียน ระบบการวดัและประเมินผลนกัเรียน
เปลี่ยนคอมพิวเตอร์หอ้งคอมพิวเตอร์ช้นั 6จา นวน 60 เครื่อง นักเรียนจ านวน 1,022คน ครู 55 คน
ปี พ.ศ. 2553 นางสาววานุรัตน์ แสนยากุล เป็ นผู้อ านวยการโรงเรียน มีการปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคลอ้งกบั หลกั สูตรการศึกษาข้นั พ้ืนฐาน 2551 โรงเรียนจดัทา ตราสารจดั ต้งัโรงเรียนนิติบุคคลในระบบ
จัดให้มีการประคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2552 จากหน่วยงานตน้ สังกดั มีการติดต้งัระบบ Internet ไร้
สายภายบริเวณโรงเรียน โรงเรียนไดป้ รับปรุงห้องคอมพิวเตอร์บนช้นั 5 จ านวน 30 เครื่อง มีการ
ปรับปรุงห้องบริบาล และอนุบาล 1 จดัซ้ืออุปกรณ์ดนตรีสากลใหน้กัเรียนไดฝ้ึกทกัษะดา้นดนตรีเพิ่มข้ึน
มีนกัเรียนจา นวนท้งัหมด 998 คน นักเรียนชาย 456 คน นักเรียนหญิง 542 คน ครู 50 คน
ปี การศึกษา 2554 นางสาววานุรัตน์ แสนยากุล เป็ นผู้อ านวยการโรงเรียนได้สร้างห้อง
คอมพิวเตอร์เพิ่มที่ช้นั 2 ส าหรับนกั เรียนช้นั อนุบาลปีที่1 –3 เพิ่มการจดัการเรียนการสอนแบบ Mini
Intensive ในระดับช้นั ประถมศึกษาปีที่1 และช้นั มธัยมศึกษาปีที่1 โดยครูต่างชาติเจา้ของภาษาจาก
สถาบันสอนภาษาลีนา จัดให้มีการสอนภาษาจีน โดยมีครูที่มีความรู้ความช านาญโดยตรงจากสถานบัน
สอนภาษา OKLS จดัให้มีการประกนัคุณภาพภายในของปีการศึกษา 2553 เมื่อวันที่ 9-11 มิถุนายน 2554
จากสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ.) เมื่อวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2555 และรับการประกนั
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจากส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ( สช. ) เมื่อวันที่
26-27 มีนาคม 2555 มีนกัเรียนท้งัหมด 939 คน นักเรียนชาย 426 คน นักเรียนหญิง 513 คน รวม 939 คน
ครู 49 คน
ปี การศึกษา 2555 นางสาววานุรัตน์แสนยากุลเป็นผูอ้า นวยการ ไดจ้ดั สร้างห้องแท็บเล็ตที่ช้นั 5
ให้นกัเรียนช้นั ประถมศึกษาปีที่1 ใช้ส าหรับเรียนแท็บเล็บ ตามนโยบายของรัฐบาล มีนกัเรียนท้งัหมด890
คน นักเรียนชาย 407 คน นักเรียนหญิง 483 คน ครู 52คน
ปี การศึกษา 2556 นางสาวอญั ชลีกีสีเป็นผอู้า นวยการ มีนกัเรียนท้งัหมด869คน นักเรียนชาย
411 คน นักเรียนหญิง 458 คน ครู 52 คน