ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 มิถุนายน 2560